Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

01/11/2021 06:23:27

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve”  ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve (c) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirildi:

"c) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine  dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,"

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirildi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde  değiştirildi:

"Yönetim Kurulu  lisanslı depoculukla ilgili birimden Bakanlığı  temsilen iki, lisanslı depoları, borsa ve üreticileri temsilen birer  olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı sayıda da yedek üye  belirlenir. Borsa temsilcisi, Borsanın veya Borsa ortağı ticaret  borsalarının yönetim kurulu üyeleri arasından Borsa tarafından,  üretici temsilcisi ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim kurulu üyelik süresi iki yıldır. Üyeler yeniden seçilebilir. Yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar, mevcut üyelerin  görevleri devam eder."

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirildi, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklendi ve diğer  fıkralar buna göre teselsül ettirildi.

"Toplantıda tüm lisanslı depo işletmesi temsilcilerinin en az dörtte  birinin hazır bulunması kaydıyla, toplantıya katılanların yarıdan  fazlasının oyunu alan aday Yönetim Kurulu asil üyesi, bu adaydan sonra  en fazla oyu alan aday Yönetim Kurulu yedek üyesi seçilir. İlk  oylamada gerekli çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan iki adayın  katılımıyla ikinci oylama yapılır. Bu oylamada daha fazla oy alan aday  asil, diğer aday yedek üye seçilir.

Bakanlıkça gerekli görülmesi veya Yönetim Kurulunca talep edilmesi  halinde toplantı elektronik ortamda yapılır. Bu durumda, toplantı ile  seçim usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek işletmenin merkez  adresine toplantı tarihinden en az bir hafta önce gönderilir."

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirildi:

"Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu asil ve yedek  üyeliklerine, boşalmayı takiben atama ve seçim süreci en geç 30 gün  içinde tamamlanır. Bu süre en fazla 1 hafta uzatılabilir."

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci, geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten  kaldırıldı.

Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük  ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

*Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için haberleri yapay zeka ile formatlıyoruz. Bu işlemde problem olduğunu düşünüyorsanız haberin orijinal haline bu linkten ulaşabilirsiniz: Formatsız versiyon

Yorumlar